หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน (ITA)/EB1-26 ( ปี2563)

Call Us Now 074-376359-60

(ITA)/EB1-26 ( ปี2563)


EB5

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานอย่างไร

EB6

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB7

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการทำโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB16

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB18

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB21

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน