ข้อมูลโรงพยาบาล

Call Us Now 074-376359-60

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร

ชื่อองค์กร : โรงพยาบาลเทพา (ไทย) / THEPHA HOSPITAL (อังกฤษ).
ที่อยู่ : 207/1 หมู่ 5 ถนนเทพา-ลำไพล ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โทรศัพท์: 074-376-359-60 โทรสาร: 074-376-359 ต่อ 103 E-mail address: itthepha@gmail.com.
ประเภท / ระดับ : โรงพยาบาลชุมชน ขนาดกลาง (F2)
จำนวนเตียง ขออนุญาต : 60 เตียง
ความครอบคลุมหน่วยบริการ :โรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิ 1 หน่วยบริการ,ศูนย์สุขภาพชุมชน ระดับปฐมภูมิ 3 หน่วยบริการ
สถานะการรับรอง :การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ (สรพ) ขั้นที่ 3 วันหมดอายุ 2 กุมภาพันธ์ 62
สาขาที่ให้บริการ :1.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชกรรม 2.สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ :ตำบลเทพา แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็น 8 หมู่บ้าน 16,904 หลังคาเรือน มีประชากร ทั้งสิ้น 68,537คน ชาย 34,619คน หญิง 33,918คน
ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ :ตำบลลำไพลรับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น 3,585 คน ชาย 1,768 คน หญิง 1,817 คน
ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ :ปากบาง 1 หมู่บ้าน 53 หลังคาเรือน
ความครอบคลุมหน่วยบริการ :แบ่งพื้นที่เป็น 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน 18,241 หลังคาเรือน 2 เทศบาลตำบล 6 อบต.14 หน่วยบริการปฐมภูมิ พบว่ามีประชากรทั้งสิ้น 68,204 คน เพศชาย 33,798 คน (ร้อยละ 49.55 ) เพศหญิง 34,406 คน (ร้อยละ 50.44) เด็กแรกเกิด ถึง 4 ปี 4,242 คน (ร้อยละ 6.21) วัยแรงงาน 37,179 คน(ร้อยละ 54.51) สตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป 14,465 คน(ร้อยละ 21.20) ผู้สูงอายุ 9,234 คน(ร้อยละ 13.53) เป็นอำเภอที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก 11.40 อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ 24.83 ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 60.00 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 40.00 ใช้สิทธิการรักษาประกันสุขภาพบัตรทอง ร้อยละ 89.56 รองลงมาใช้สิทธิข้าราชการและสิทธิประกันสังคม ร้อยละ 6.39 และร้อยละ 3.84 ตามลำดับ มีประชากรไม่มีสิทธิใดๆ เพียงร้อยละ 0.21 ( ข้อมูลจากการสำรวจในโปรแกรม J ณ กรกฏาคม 2561 )
ความครอบคลุมหน่วยบริการ :โรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิ 1 หน่วยบริการ,ศูนย์สุขภาพชุมชน ระดับปฐมภูมิ 3 หน่วยบริการ
ความครอบคลุมหน่วยบริการ :โรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิ 1 หน่วยบริการ,ศูนย์สุขภาพชุมชน ระดับปฐมภูมิ 3 หน่วยบริการ