ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

Call Us Now 074-376359-60

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

ประเภทหนังสั้น (Short film)

รางวัลชนะเลิศ ปี 2561 เขต12

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า Oral

หน่วยงานดีเด่น คุณธรรมจริยธรรม เขต12

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

คนดี ศรีสาธารณสุข เขต12

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร