ระบบติดตามการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา ปีงบประมาณ 2565

Call Us Now 074-376359-60

ลำดับที่
รายชื่อคณะอนุกรรมการ
ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ม.ค. 65
ก.พ. 65
มี.ค. 65
เม.ย. 65
พ.ค. 65
มิ.ย. 65
ก.ค. 65
ส.ค. 65
ก.ย. 65
1
ยุทธศาสตร์
-
-
-
-
-
-
-
2
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
บริหารการเงินการคลังสุขภาพ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
พัฒนางานทันตสาธารณสุข
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
ควบคุมโรคติดต่อ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
ดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
คุ้มครองผู้บริโภค
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
บริหารระบบยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-