ทำเนียบผู้บริหาร

Call Us Now 074-376359-60

ทำเนียบผู้บริหาร


พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

นายแพทย์เดชา แซ่หลี

พ.ศ.2552-2554

แพทย์หญิงผ่องพรรณ ถนอมศรีมงคล

พ.ศ.2538-2552

นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

พ.ศ.2536-2538

นายแพทย์ยงยุทธ วศินวงศ์

พ.ศ.2534-2536

นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

พ.ศ.2532-2534

นายแพทย์สมชัย แซ่กี่

พ.ศ.2530-2532

นายแพทย์ชัยรัตน์ จงควินิจ

พ.ศ.2529-2530

นายแพทย์เสถียร เทศวิเชียรชัย

พ.ศ.2528-2529

นายแพทย์ลือชา เพ็ชรรัตน์

พ.ศ. 2527-2528

นายแพทย์สมชาย สุวจนกรณ์