พันธกิจ

Call Us Now 074-376359-60

"ดูแลสุขภาพตามมาตรฐาน   แบบองค์รวม"

"บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อองค์กร  มีชีวิตชีวา  ประชามีสุข"

"บูรณาการการงานในเชิงรุก  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  บริหารจัดการโดยชุมชน"